Nowy VIII nabór do Ścieżki PS !!!
– dot. składania Formularzy Rekrutacyjnych
na tworzenie nowych miejsc pracy w PS

NABÓR DEDYKOWANY 

—TYLKO DLA GRUP INICJATYWNYCH—
 TWORZENIE NOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH


______________________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza VIII nabór na Formularze Rekrutacyjne- załącznik nr 3 lub 4  do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

  1. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu, a w przypadku osób prawnych – uprawnionych reprezentantów.
  2. Komplet dokumentów należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w poszczególnym Formularzu Rekrutacyjnym (w zależności od zainteresowania skorzystaniem z odpowiedniej formy wsparcia), w siedzibie OWES (Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno).
  3. Formularze można składać osobiście, w godzinach pracy  OWES (zgodnie z rozpiską na stronie internetowej www.stowdeb.pl) w dni robocze od 26.08.2019  r. do 09.09.2019 r. włącznie do godz. 14-tej. Decyduje data wpływu.
  4. Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (decyduje data wpływu!).
  5. W przypadku „Ścieżki PS” po zakończeniu naboru Formularze Rekrutacyjne PS w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie formalnej zgodnie z Kartą oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego.

    UWAGA:
    Do udziału w „Ścieżce PS” zostaną zakwalifikowani/-ne Kandydaci/-tki spełniający/-ce kryteria kwalifikowalności do wsparcia, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020- dokument  dn. 09.01.2018 r., którzy przejdą pozytywnie:

– procedurę oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego PS,
– procedurę oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych PS,
– w uzasadnionych przypadkach – spotkanie/ rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.

——————————————————————————————————————–

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie_26.08.2019_1

Formularze Rekrutacyjne do pobrania:

Formularz Rekrutacyjny dla osób fizycznych zakładających PS: 
Załącznik-nr-3-FORMULARZ-REKRUTACYJNY-DLA-OSÓB-FIZ
Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna do zatrudnienia
Załącznik nr 1- oświadczenie dla os. fizycznych_o niekaralności
Załącznik nr 3-oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków UFP

Formularz Rekrutacyjny dla osób prawnych zakładających PS:
Załącznik-nr-4-FR dla os. prawnych
Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna do zatrudnienia
Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna reprezentująca podmiot

Załącznik nr 2-oświadczenie osoby prawnej prowadzącej PES_PS_obrót gospodarczy i przestępstwo skarbowe
Załącznik nr 3-oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków UFP

___________________________________________________________________________

OWES ogłasza VIII nabór na Formularze Rekrutacyjne – DEDYKOWANY tylko dla GI – tworzenie nowych PS
Facebook
Accessibility