Nowy VI nabór do Ścieżki PS !!!
– dot. składania Formularzy Rekrutacyjnych
na tworzenie nowych miejsc pracy w PS

NABÓR DEDYKOWANY 

—-TYLKO DLA ISTNIEJĄCYCH PS/ PES—
————————————————
(UWAGA: aktualizacja Formularzy Rekrutacyjnych z dn. 09.04.2018 r. !!!)

Zmiany w zakresie realizacji działań przez OWES
Pobierz dokument:
Zmiany w zakresie działań OWES_zestawienie_12.03.2018r

Szanowni Państwo,

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza VI nabór na Formularze Rekrutacyjne- załącznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Złożenie Formularza Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

 1. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu, a w przypadku osób prawnych – uprawnionych reprezentantów.
 2. Komplet dokumentów należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w poszczególnym Formularzu Rekrutacyjnym (w zależności od zainteresowania skorzystaniem z odpowiedniej formy wsparcia), w siedzibie OWES (Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno).
 3. Formularze można składać osobiście, w godzinach pracy  OWES (zgodnie z rozpiską na stronie internetowej www.stowdeb.pl) w dni robocze od 30.01.2019 r. do 11.02.2019 r. włącznie do godz. 14-tej. Decyduje data wpływu.
 4. Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej.
 5. W przypadku „Ścieżki PS” po zakończeniu naboru Formularze Rekrutacyjne PS/PES
  w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie formalnej zgodnie z Kartą oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego.

  UWAGA:
  Do udziału w „Ścieżce PS” zostaną zakwalifikowani/-ne Kandydaci/-tki /podmioty spełniający/-ce kryteria kwalifikowalności do wsparcia, o których mowa w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020- dokument  dn. 09.01.2018 r. , którzy przejdą pozytywnie:

– procedurę formalną oceny Formularza Rekrutacyjnego PS/ PES,
– procedurę oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych PS/PES,
– w uzasadnionych przypadkach – spotkanie/ rozmowa z Komisją Rekrutacyjną.
_______________________________________________________________________________
Formularze Rekrutacyjne do pobrania:

Formularz Rekrutacyjny  dla PS:
Załącznik-nr-5-Formularz Rekrutacyjny-PES_PS

Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna do zatrudnienia

Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna reprezentująca podmiot

Załącznik nr 2-oświadczenie osoby prawnej prowadzącej PES_PS_obrót gospodarczy i przestępstwo skarbowe

Załącznik nr 3-oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków UFP

UWAGA:  *W przypadku omówienia zmian dotyczących  dokumentacji rekrutacyjnej, która nie została jeszcze zaktualizowana względem zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dot. realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, obowiązujących od 9 stycznia br, należy kontaktować się bezpośrednio z Kierownikiem OWES.

______________________________________________________________________________

OWES ogłasza VI nabór na Formularze Rekrutacyjne – dedykacja tylko dla istniejących PS/PES
Facebook
Accessibility