Procedura uruchomienia naboru ciągłego
dla GI, PES chcących przekształcić się w PS oraz dla PS

w ramach działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej
z główną siedzibą w Debrznie

W czasie trwającej epidemii COVID-19 Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z główną siedzibą w Debrznie uruchamia nabór ciągły do Ścieżki PS.

Oferowane wsparcie skierowane jest do Grup Inicjatywnych (GI), Podmiotów Ekonomii Społecznej chcących przekształcić się w przedsiębiorstwo społeczne oraz do istniejących Przedsiębiorstw Społecznych z obszaru subregionu południowego woj. pomorskiego (powiaty: człuchowski, chojnicki i kościerski). 

Wyłączenie stanowią PS, które zobowiązane są umową dotacyjną na utworzenie nowych miejsc pracy w okresie utrzymania ich trwałości.

——————————————————————————————————————————————————

Uruchomienie naboru ciągłego do  Ścieżki PS ma na celu zwiększenie liczby PS, miejsc pracy w PS oraz wzmocnienie ich potencjału.

—————————————————————————————————————————————————–

Niemniej  wprowadza się limit środków na ten cel w wysokości: 820.000,00 zł.

Utworzono rezerwę finansową w wysokości min. 5% wartości środków finansowych na udzielenie dotacji w ramach naboru.

Maksymalny limit wsparcia dotacyjnego wynosi 200.000,00 zł dla jednego podmiotu.

————————————————————————————————————————————————————

ETAP I

Od dnia 21.10.2020 r.  uruchamia się Nabór ciągły na Formularze Rekrutacyjne, który obowiązuje maksymalnie  do 16.11.2020 r., wyłącznie do godz. 14:00.

Ocena Formularzy Rekrutacyjnych odbywa się w trybie bieżącym.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie po zmianach 19.03.2020

FORMULARZ REKRUTACYJNY:
Załącznik-nr-5-Formularz Rekrutacyjny-PES_PS
Załącznik-nr-3-FORMULARZ-REKRUTACYJNY-DLA-OSÓB-FIZYCZNYCH-GRUP-INICJATYWNYCH
Załącznik-nr-4-FORMULARZ-REKRUTACYJNY-DLA-OSÓB-PRAWNYCH

Załącznik-nr-4A-FORMULARZ-REKRUTACYJNY-DLA-OSÓB-PRAWNYCH-I-FIZYCZNYCH


DEKLARACJE:
Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna do zatrudnienia
Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna reprezentująca podmiot

Formularz zgłoszeniowy-dla-osób-fizycznych-1(1)

OŚWIADCZENIA:
Załącznik nr 2-oświadczenie osoby prawnej prowadzącej PES_PS_obrót gospodarczy i przestępstwo skarbowe
Załącznik nr 3-oświadczenie o niekaralności karą dostępu do środków UFP

Złożenie Formularz Rekrutacyjnego i pozytywna ocena uprawnia do ubiegania się o przyznanie dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy w PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH.

 1. Formularze rekrutacyjne należy wypełnić w języku polskim, czytelnym pismem (komputerowo lub odręcznie pismem drukowanym) i przedłożyć wraz z czytelnym podpisem Kandydata/-ki na Uczestnika/-czkę projektu, a w przypadku osób prawnych – uprawnionych reprezentantów.
 2. Komplet dokumentów należy składać spięty zszywaczem, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, o których mowa w poszczególnym Formularzu Rekrutacyjnym (w zależności od zainteresowania skorzystaniem z odpowiedniej formy wsparcia), w siedzibie OWES (Ośrodek/ Inkubator Przedsiębiorczości w Debrznie, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno).
 3. Formularze można składać osobiście, w godzinach pracy  OWES (zgodnie z rozpiską na stronie internetowej www.stowdeb.pl) w dni robocze od 21.10.2020   r. maksymalnie do 16.11.2020 r. włącznie do godz. 14-tej.
  Decyduje data wpływu.
 4. Formularze rekrutacyjne można również złożyć za pośrednictwem poczty, kuriera lub innej formy pośredniczącej (decyduje data wpływu!).
 5. W przypadku „Ścieżki PS” po zakończeniu naboru Formularze Rekrutacyjne PS
  w pierwszej kolejności poddane zostaną ocenie formalnej zgodnie z Kartą oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego.


UWAGA:
Do udziału w „Ścieżce PS” zostaną zakwalifikowani/-ne Kandydaci/-tki/ podmioty spełniający/-ce kryteria kwalifikowalności do wsparcia, o których mowa 
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020- dokument  dn. 09.01.2018 r., którzy przejdą pozytywnie:

– procedurę oceny formalnej Formularza Rekrutacyjnego PS,
– procedurę oceny merytorycznej Formularzy Rekrutacyjnych PS.

Wszystkie osoby planowane do zatrudnienia oraz liderzy  GI zobowiązani są do potwierdzenia swojego statusu na rynku pracy w formie AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA z właściwej instytucji – jest to wymóg formalny! 

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy – zaświadczenie z PUP o statusie osoby bezrobotnej
 • osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy/bierne zawodowo – zaświadczenie z ZUS/KRUS o przebiegu składek
 • osoby niepełnosprawne – kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzona “za zgodność z oryginałem”
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – zaświadczenie z OPS o korzystaniu / uprawnieniu do korzystania z POPŻ
 • osoby korzystające z pomocy OPS  – zaświadczenie z OPS o korzystaniu z pomocy plus wskazanie, z jakiego tytułu jest przyznana pomoc (np. z tytułu ubóstwa)
 • osoby ubogie pracujące – zaświadczenie  OPS o korzystaniu z pomocy z tytułu ubóstwa
 • itp.

ETAP II

Możliwy jest po zakwalifikowaniu się PS i pozytywnym zakończeniu procedury określonej w ETAPIE I.

Nabór na Wnioski o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego (…), który obowiązuje maksymalnie do 25.01.2021 r., wyłącznie do godz. 14:00.

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej.

Decyduje data wpływu.

Dokumenty do pobrania:

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH (…)
Regulamin przyznawania środków finansowych

Listy dokumentów do złożenia:
check lista istniejący PS
check lista zmiana z PES na PS
check lista GI

Niezbędne dokumenty znajdą Państwo pod linkiem:
http://stowdeb.pl/dokumenty-projektowe/

Ocena Wniosków wraz z załącznikami odbywać się będzie w trybie bieżącym.

Etap II zostaje ograniczony do minimum, tj. zmniejsza się liczbę godzin szkoleniowych i jednocześnie dopuszcza się możliwość realizacji tej formy wsparcia w trybie on-line:

·         dla GI w ramach podstawowego bloku szkoleniowego ogranicza się liczbę godzin szkoleniowych do minimum (wyłączone zostają szkolenia z zakresu integracji oraz część warsztatowa) i ich minimalna liczba godzin łącznie wynosi 10h:

                  – (2h) zasady dobrej współpracy oraz efektywne zaradzanie czasem;
                  – (3h) prawne aspekty zakładania i prowadzenia PES (porównanie form i wskazane korzyści),
                  – (3h) marketing (budowanie marki podmiotu i produktu)
                  – (2h) Skuteczne techniki i metody negocjacji w biznesie dla PES

WSPARCIE DORADCZE (bez zmian) realizowane zg. z założeniami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie:

                  – 6h doradztwa ogólnego świadczonego przez Kluczowego Doradcę;
                  – 18h doradztwa specjalistycznego, w tym min. 6 h doradztwa biznesowego;

*udział w szkoleniach tematycznych z zakresu, np. tworzenia biznesplanów, marketingu (w tym badanie rynku, tworzenie strategii cenowej, pozyskiwanie klienta, itp.), rachunkowość i księgowość, zarządzanie organizacją, budowanie relacji personalnych, komunikacja interpersonalna i autoprezentacja, rozwiązywanie konfliktów w PES – rodzaj i liczbę szkoleń dobierane będą indywidualnie przez doradcę kluczowego sporządzającego Diagnozę potrzeb szkoleniowo – doradczych.

—————————————————————————————————————————-

 • dla istniejących PS / PES przekształcających się w PS – w ramach podstawowego bloku szkoleniowego ogranicza się liczbę godzin szkoleniowych do minimum (wyłączona zostaje część warsztatowa w ramach szkoleń) i ich minimalna liczba godzin wynosi 6h
 • (3h) Podstawy ES (czym jest przedsiębiorstwo społeczne);
 1. Prawa, obowiązki parownika i pracodawcy;
 2. Wypalanie zawodowe;
 3. Efektywne zarządzanie czasem
 • (3h) Budowanie zespołu i relacji w zespole
 1. Zasady dobrej współpracy;
 2. Jedność zespołu- jasne role i zasady, wspólne cele i wartości;
 3. Efektywne zarządzanie czasem;

WSPARCIE DORADCZE (bez zmian) realizowane  zg. z założeniami Regulaminu rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie:
– 3h doradztwo kluczowego – m.in. sporządzenie diagnozy potrzeb szkoleniowo-doradczych;
– 10h doradztwa specjalistycznego (bez podziału na konkretne doradztwo – indywidualne zapotrzebowanie podmiotu).
—————————————————————————————————————————————————

MIEJSCA PRACY MOGĄ BYĆ TWORZONE DLA OSÓB  
Z KATEGORII GRUP DEFAWORYZOWANYCH, tj. np:

 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z wyłączeniem osób niepełnoletnich
 • osób długotrwale bezrobotnych;
 • osób ubogich pracujących;
 • osób opuszczających młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii;
 • osób opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich;

UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRACY SFINANSOWANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OWES WARUNKUJE:

 • utworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o umowę o pracę lub spółdzielczą umowę o pracę w wymiarze minimum 1/4 etatu.

Informacje dodatkowe:

 • w ramach proponowanej formy wsparcia, zg. z zapisami Regulaminu przyznania środków finansowych (…) nie przysługuje możliwość ubiegania się o wsparcia pomostowe w związku z tworzeniem nowych miejsc pracy w istniejących PS;

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

OWES Debrzno uruchamia procedurę ciągłego naboru do Ścieżki PS
Facebook
Accessibility