Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach
Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością”

− edycja 2020-2021

 

Na realizację Programu Minister przeznaczy w 2020 r. kwotę 30 000 000,00 zł oraz w 2021 r. kwotę 50 000 000,00 zł.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym, w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1 500 osób,

– poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania

O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa  w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty zwane dalej „realizatorami Programu”.

Tryb i terminarz wyboru ofert

Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w terminie do dnia 30 września 2020 r. (szczegóły w Ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert w ramach Programu).

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 20 października 2020 r.

 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacja znajdą Państwo TUTAJ.

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – konkurs dla organizacji pozarządowych
Facebook
Accessibility