Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” stanowi dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Powołane zostało do życia w 1998 roku za sprawą aktywności lokalnych mieszkańców, głównie z myślą o możliwościach rozwoju społeczno – gospodarczego miasta i gminy Debrzno oraz poprawie warunków życia mieszkańców poprzez rozwijanie przedsiębiorczości i pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych i wielu partnerów nie tylko na szczeblu lokalnym i regionalnym, ale także międzynarodowym.

Misja Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest współdziałanie wielu partnerów oraz wspólne realizowane przez nich projektów i inicjatyw służących uczynieniu z gminy Debrzno gminy rolniczo – przemysłowej oraz atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji o europejskim standardzie życia i rozwoju.

Cele strategiczne:

 • popularyzacja i inicjowanie działań na rzecz wdrożenia partnerskiej strategii społeczno –  gospodarczego rozwoju gminy Debrzno;
 • rozwijanie przedsiębiorczości, popularyzację wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie zarządzania małymi przedsiębiorstwami;
 • działanie na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców gminy, a zwłaszcza ograniczenia bezrobocia;
 • wykorzystywanie walorów przyrodniczych i tradycji rolniczych dla zrównoważonego rozwoju gospodarczego gminy;
 • działanie na rzecz poszanowania dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i działalność na rzecz ochrony środowiska;
 • angażowanie młodych mieszkańców gminy w realizowanie różnorodnych projektów;
 • promowanie Ziemi Debrzneńskiej;
 • rozwijanie działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, organizowanie kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.;
 • współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenie, inicjowanie działań na rzecz rozwoju gmin ościennych we współpracy z gminą Debrzno;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • gromadzenie i pomnażanie środków finansowych oraz rzeczy ruchomych
  i nieruchomych dla zaspokajania potrzeb młodych mieszkańców Ziemi Debrzneńskiej oraz innych osób w ramach Kapitału Żelaznego;
 • realizację zadań z zakresu turystyki, krajoznawstwa, upowszechniania kultury fizycznej
  i sportu oraz wypoczynku;
 • działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • prowadzenie poradnictwa obywatelskiego;
 • działania wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

Działalność

Rozległa obecnie działalność Stowarzyszenia obfitująca realizacją wielu ciekawych programów i projektów przejawia się głównie w szeregu podejmowanych zadań na rzecz m.in.: pomocy społecznej, edukacji, podnoszeniu kwalifikacji lokalnej społeczności, ekologii, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu, rozwoju przedsiębiorczości, profesjonalizacji działań organizacji pozarządowych. Zakres działalności Stowarzyszenia ewoluował wraz z upływem czasu i nabywanymi umiejętnościami. Początkowo były to małe projekty, głównie z zakresu ekologii, ale zdobyte z czasem w tej dziedzinie doświadczenie oraz trwałe efekty zakończonych już inicjatyw zachęciły do realizacji coraz bardziej ambitnych i zakrojonych na większą skalę projektów, a nawet programów.

W przeciągu 20-letniej działalności Stowarzyszenie zrealizowało ponad 200 różnych projektów i zadań. Taki wynik i dalszy rozwój jest możliwy dzięki temu, że nasza organizacja w swojej działalności kieruje się przede wszystkim kreatywnością, konsekwencją w realizacji zamierzonych celów, otwartością na współpracę z nowymi partnerami i poszukiwaniem nowych obszarów tematycznych.

Biuro Porad Obywatelskich istnieje w Debrznie o 2001 roku i jest jedną z wielu inicjatyw podjętych na rzecz lokalnej społeczności. Prowadzone jest przez Stowarzyszenie na podstawie porozumienia zawartego 15 października 2001 roku ze Związkiem Stowarzyszeń Biur Porad Obywatelskich w Warszawie. Impulsem do podjęcia działań w kierunku powołania owej struktury był stale odnotowywany wzrost liczby osób poszukujących informacji na temat przepisów prawnych, przysługujących im uprawnień, czy nawet zwykłej pomocy w napisaniu pisma do konkretnej instytucji. Dzięki żywemu zainteresowaniu władz lokalnych stworzeniem poradnictwa obywatelskiego w gminie, projekt Stowarzyszenia nabrał realnych kształtów i zaowocował utworzeniem Biura.
Duże zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc odnotowywane szczególnie wśród mieszkańców pobliskich wiosek spowodowało, że w 2005 roku Stowarzyszenie wspólnie z gminą wystąpiło z wnioskiem o rozszerzenie poradnictwa obywatelskiego. Pozytywna jego weryfikacja doprowadziła w konsekwencji do utworzenia pierwszych tzw. Punktów Poradnictwa Obywatelskiego w Starym Gronowie, Uniechowie, Strzeczonie i Cierzniach. Na tym jednak nie poprzestano. W odpowiedzi na obserwowane zapotrzebowanie sukcesywnie, w miarę pozyskiwanych środków uruchamiane były i nadal są kolejne Punkty Poradnictwa Obywatelskiego w terenie, w ramach których doradcy w określonych dniach i godzinach pełnią dyżury.
BPO w Debrznie jest jedyną organizacją zajmującą się bezpłatnym poradnictwem i rzecznictwem obywatelskim na terenie powiatu człuchowskiego. Zgodnie z przyjętą misją wychodzi naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu na bezpłatną, bezstronną, aktualną i rzetelną poradę o przysługujących obywatelowi prawach, ciążących na nim obowiązkach i informację o instytucjach i organizacjach zajmujących się świadczeniem pomocy.
Z uwagi na fakt członkostwa w Związku Biur Porad Obywatelskich, debrzeńskie biuro udziela porad obywatelskich i informacji w oparciu o wspólnie przyjęty, jednolity system standardów mający na celu zagwarantowanie wysokiego poziomu świadczonych usług.
W chwili obecnej debrzeńskie biuro porad zatrudnia 6 osób, które odbyły przynajmniej jedno szkolenie prowadzone przez ZBPO i mogą pracować jako samodzielni doradcy.
Działalność Biura Porad Obywatelskich w Debrznie finansowana jest ze środków publicznych, pozyskiwanych w drodze konkursów z różnych źródeł zewnętrznych, zarówno krajowych, jak i europejskich. W związku ze specyfiką pozyskiwania funduszy w historii działalności Biura zdarzały się okresy, w których nie było środków na wynagrodzenia, mimo to doradcy udzielali porad wolontarystycznie, gwarantując tym samym ciągłość działalności BPO.

O stowarzyszeniu
Facebook