Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA BIURA STOWARZYSZENIA.

Miejsce wykonywania pracy to siedziba Stowarzyszenia: Cierznie 64, 77-310 Debrzno (Inkubator Przedsiębiorczości). Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

Wymagania konieczne na danym stanowisku:

– wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, prawo, finanse, zarządzanie, marketing, fundusze UE),

– uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

– prawo jazdy kat. B,

– biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,

– znajomość zagadnień uregulowanych m.in. w: Ustawie z dn. 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, Rozporządzenie Ministra i Rozwoju i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013?, Statucie Stowarzyszenia oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA BIURA STOWARZYSZENIA.

Miejsce wykonywania pracy to siedziba Stowarzyszenia: Cierznie 64, 77-310 Debrzno (Inkubator Przedsiębiorczości). Zatrudnienie nastąpi na podstawie umowy o pracę na czas określony od 01 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

Wymagania konieczne na danym stanowisku:

– wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane w jednym z następujących kierunków: ekonomia, prawo, finanse, zarządzanie, marketing, fundusze UE),

– uczestnictwo w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

– prawo jazdy kat. B,

– biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,

– znajomość zagadnień uregulowanych m.in. w: Ustawie z dn. 07 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego, Rozporządzenie Ministra i Rozwoju i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym ?Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013?, Statucie Stowarzyszenia oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.

Wymaganie pożądane:

 

– min. 2-letni staż pracy na samodzielnym stanowisku związanym z inicjowaniem i przygotowaniem wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych,

– język angielski lub niemiecki w stopniu komunikatywnym,

– umiejętność organizacji i prowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań informacyjno-promocyjnych,

– wysoka kultura osobista,

– umiejętność korzystania z aktów prawnych, interpretacja i analiza zmian w przepisach,

– predyspozycje osobowe: kreatywność, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, obsługa urządzeń biurowych, sumienność i odpowiedzialność, gotowość do wyjazdów służbowych,

– doświadczenie w zakresie zarządzania, kierowania zespołem, umiejętność prowadzenia negocjacji i nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Główny zakres obowiązków:

– wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu Stowarzyszenia,

– nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach LSROR,

– prowadzenie bieżących spraw stowarzyszenia,

– gromadzenie i udostępnianie informacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,

– prowadzenie działalności wydawniczej oraz współpraca z mediami,

– przygotowywanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i analiz problemowych,

– przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, zebrania Zarządu Stowarzyszenia,

– opracowywanie projektów zmian w statucie, LSROR i regulaminach organizacyjnych,

– obsługa posiedzeń Zarządu,

– prowadzenie dokumentacji posiedzeń Zarządu,

– sporządzanie odpisów uchwał Walnego Zebrania Członków i wydawanie ich uprawnionym organom,

– prowadzenie rejestru posiedzeń Zarządu,

– opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,

– zarządzanie biurem LGR i nadzór nad zespołem (sporządzanie planów pracy),

– nadzór nad budżetem LGR,

– przygotowywanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.1 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania oraz nabywanie umiejętności i aktywizacja lokalnych społeczności,

– składanie wniosku o płatność w ramach działania 4.1.,

– udział w naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,

– współpraca z: instytucją wdrażającą PO RYBY, Członkami LGR, wnioskodawcami LGR, zewnętrznymi ekspertami i zleceniobiorcami,

– sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,

– wykonywanie zaleceń pokontrolnych organów prowadzących kontrole oraz udzielanie wyczerpujących wyjaśnień wraz z przedstawieniem wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,

– nadzór nad obsługą wniosków, udzielanie potencjalnym wnioskodawcom informacji dotyczącej przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie.

Wymagane dokumenty, czyli: CV, list motywacyjny, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, uwierzytelnione kopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe określone w pkt. 2., kserokopia dowodu osobistego, inne dokumenty potwierdzające nabyte doświadczenie, umiejętności, kwalifikacje (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach), należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?Nabór na stanowisko kierownik biura? w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie Cierznie 64, 77-310 Debrzno do dnia 17 grudnia 2014 r. do godziny 15.00.

Po tym terminie nastąpi rozstrzygnięcie naboru. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Konkurs zostanie przeprowadzony pod warunkiem złożenia co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania określone w ogłoszeniu.

Na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgrpk.pl zostanie umieszczona informacja o wynikach naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 664 755 160.

Zarząd Stowarzyszenia zastrzega sobie prawo nie zwracania ofert i prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Nabór na stanowisko Kierownika biura
Facebook
Accessibility