W pierwszym rzędzie należy ustalić warunki brzegowe samej inwestycji tj. wartości jakim będzie przyświecała inicjatywa, określić formę prawną oraz podjąć wstępne decyzje kształtujące sytuację podatkową podmiotu, ustalić ilość tworzonych miejsc pracy, opracować wstępną ofertę.

Dopiero po ustaleniu fundamentów można przystąpić do pisania biznesplanu. Na początku proszę zapoznać się ze stroną projektu (http://stowdeb.pl/category/OWES_aktualnosci/) w szczególności mam na myśli zakładkę Dokumenty projektowe (http://stowdeb.pl/dokumenty-projektowe/). Tam znajdziecie Państwo aktualny wzór BP oraz Regulamin przyznawania środków finansowych. Ponadto warto zapoznać się również z kartą oceny merytorycznej (http://stowdeb.pl/wp-content/uploads/2017/03/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-14-Karta-oceny-merytorycznej-wniosku-o-przyznanie-wsparcia-finansowego.pdf), która daje obraz co jest szczególnie brane pod uwagę i jaką nadano temu wagę.

Wyposażywszy się w niezbędne informacje i ustalenie jednoznacznie co będzie przedmiotem aplikacji można przystąpić do opracowania BP.

Poniżej przedstawiam plan prac (jest to oczywiście sugestia), ale ma uzasadnienie metodyczne, gdyż kolejne części BP muszą pozostawać w zgodzie z wcześniejszymi deklaracjami i założeniami, a przede wszystkim mocno na nich bazować. Oczywiście każdy może inaczej zaplanować pracę, ważne aby czyniły zadość wyjściowym ustaleniom. Moja propozycja prac prezentuje się następująco:

  1. Część C.1-4 (stanowi fundament do sporządzenia całości)
  2. Plan inwestycyjny (część E)
  3. Opis osób, ich kompetencji i zakresu obowiązków (część D)
  4. Symulacja przychodów (część C.5)
  5. Część B
  6. Część F
  7. Pozostałe części + załączniki

Punkty 1, 2 i 3 są stosunkowo niezależne względem siebie. Jednocześnie niedopracowanie ich w pełnym wymiarze nie powoduje wstrzymania prac, ale może rodzić problemy przy opracowywaniu kolejnych sekcji. W tym miejscu od opracowującego wymagana jest pełna świadomość zmian, które mogą się jeszcze pojawić, a które trzeba będzie wprowadzić do BP, aby pozostał on spójny w swej istocie.

Na koniec zapowiedź kolejnego artykułu dotyczące zagadnienia jak czytać biznesplany. W tym miejscu nadmienię tylko, że biznesplan jest dokumentem samoweryfikującym się tzn. że informacje zawarte w jednym miejscu muszą korespondować z jego innymi częściami, np.: organizacja oświadcza, że będzie prowadzić działalność handlowo-usługową, zatem musi znaleźć to odzwierciedlenie w części C-1 oraz C-5, a także w części F. Dodatkowo taka deklaracja może rodzić konieczność posiadania kasy fiskalnej, o której należałoby również wspomnieć. Dodatkowo można pokusić się o sprawdzenie czy jedno ze stanowisk nie powinno obejmować swym zakresem obowiązków czynności zbliżonych do zawodu kasjera-sprzedawcy.

Myślę, że ten przykład obrazuje jedną kluczową rzecz tj. BP co do zasady nie czyta się „od deski do deski” raczej mocno się po nim skacze i od razu dokonuje weryfikacji. Przynajmniej ja tak robię. Wspominam o tym głównie z tego powodu, że możecie Państwo sami dokonać takiej wstępnej analizy. Więcej o tym w kolejnym artykule oraz w trakcie spotkań w ramach doradztwa biznesowego grupowego.

Adrian Ignasiak – doradca biznesowy OWES Debrzno

JAK PISAĆ BIZNESPLAN? – NA PRZYKŁADZIE OWES DEBRZNO
Facebook
Ułatwienia