Ośrodek Wsparci Ekonomii Społecznej w Debrznie ogłasza  nabór wniosków:

o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych, bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne wraz z biznesplanami i innymi          wymaganymi dokumentami.

Termin naboru: 09.04.2018r. – 20.04.2018r. (do godz. 15.00)

Wnioski należy składać w Biurze Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie
przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno.

Dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej/ przesyłki kurierskiej.
———————————————————————————————————————————–
Zaktualizowana niezbędna dokumentacja na dzień 09.04.2018r.:
Z-1-Wniosek-o-udzielenie-bezzwrotnego-wsparcia-finansowego
Z-2-BP_-Biznesplan_09.04.2018
Z-3-Harmonogram rzeczowo – finansowy
Z-5-Oświadczenie-o-spełnieniu-przesłanek
Z-12_Regulamin_KOW

Aktualizacji wymagają jeszcze załączniki:
– Regulamin przyznawania środków finansowych,
– karta oceny formalnie,
– karta oceny merytorycznej,
– umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego.

 Pozostałe załączniki do Regulaminu przyznawania środków finansowych pozostają bez zmian.

*W przypadku omówienia zmian dotyczących powyższej dokumentacji, która nie została jeszcze zaktualizowana względem zmienionych Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dot. realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, obowiązujących od 9 stycznia br, należy kontaktować się bezpośrednio z Kierownikiem OWES.

III nabór wniosków- DOTACJE INWESTYCYJNE na nowe miejsca pracy_OWES
Facebook