Panel dyskusyjny pt. „Wzmocnienie współpracy sektorowej i zasady budowania partnerstw.”

Uroczystość obchodów 25-lecia istnienia Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” w dniu 10 października 2023 r. w siedzibie Zamku Człuchowskiego i obecność na niej tak wielu znamienitych przedstawicieli sektora pozarządowego, samorządowego oraz biznesowego, była okazją do przeprowadzenia debaty w temacie współpracy międzysektorowej (samorząd – organizacja pozarządowa –  prywatna przedsiębiorczość).

Panel dyskusyjny pt. „Wzmocnienie współpracy sektorowej i zasady budowania partnerstw” poprowadzony został przez zastępcę prezesa Stowarzyszenia – Pana Jacka Janusza, a w dyskusji udział wzięli przedstawiciele sektora pozarządowego, publicznego i biznesowego, w tym:

 • Zdzisława Hołubowska – prezeska naszego Stowarzyszenia,
 • Tomasz Keler – przewodniczący Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych oraz pracownik Stowarzyszenia Centrum Inicjatyw Społecznych w Słupsku,
 • Maciej Kochanowski – kierownik Referatu Analiz i Rozwoju w Regionalnym Ośrodku Polityki społecznej UMWP,
 • Wojciech Kallas – Burmistrz Miasta i Gminy Debrzno,
 • Izabella Odejewska –  przedsiębiorczyni i prezeska Zarządu Odejewski-Odan Sp.z o.o., prowadzącej m.in. kompleks Campol w Sieroczynie pod Człuchowem,
 • Joanna Kreft – Kierownicza Centrum Integracji Społecznej w Kościerzynie oraz  przedstawicielka Stowarzyszenia LOS z Kościerzyny, będącego przedsiębiorstwem  społecznym.

Podczas dyskusji omówiono następujące tematy:

 • korzyści wynikające z międzysektorowego partnerstwa,
 • wyzwania i bariery w tworzeniu partnerstw,
 • wzajemne oczekiwania potencjalnych partnerów,
 • przyczyny niepowodzeń i upadów partnerstw międzysektorowych,
 • przedstawiono dobre praktyki współpracy międzysektorowej oraz określono co można
 • zrobić żeby takie partnerstwa były skuteczne.

KONKLUZJE:

 • Paneliści zgodzili się, co do potrzeby współpracy międzysektorowej, z uwagi na wymierne rezultaty i korzyści, jakie z tego płyną. Przykładowo: organizacje pozarządowe niejednokrotnie mogą aplikować wsparcie finansowe na realizację projektów dedykowanych społeczności lokalnej, o które to wsparcie, już samodzielnie aplikować nie mogą samorządy. Z drugiej strony, organizacje często potrzebują partnera z sektora finansów publicznych, aby o te same środki aplikować. Powyższe to przykład z dziedziny realizacji projektów dofinansowanych z funduszy UE. W przypadku sektora biznesowego, bardzo nobilitująca i budująca dobrą markę jest działalność przedsiębiorstw na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, co wymaga współpracy międzysektorowej.
 • Debata pokazała, że każdy sektor ma nieco inne oczekiwania, co do współpracy międzysektorowej i dlatego koniczne są rozmowy, dialog i wzajemne zrozumienie celów, jaki ma służyć taka współpraca.
 • Uczestnicy dyskusji, wskazali, że w przypadku współpracy międzysektorowej, każda ze stron musi tę drugą w jakiś sposób do siebie przekonać, tak, aby wyłonił się zrozumiały, akceptowalny i korzystny dla każdego wspólny cel działań i współpracy.
 • Podano  przykłady dobrych praktyk współpracy międzysektorowych z terenu województwa pomorskiego, powiatu człuchowskiego oraz gmin naszego powiatu. Niejednokrotnie partnerstwa te były udziałem naszego Stowarzyszenia.

 

Panel dyskusyjny był elementem realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” projektu pt. „Wsparcie prowadzenia i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego woj. pomorskiego”, który został dofinansowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących

 


Paneliści od lewej: Tomasz Keler, Zdzisława Hołubowska, Joanna Kreft, Wojciech Kallas, Izabella Odejewska, Maciej Kochanowski oraz moderator – Jacek Janusz.


Zadanie było elementem realizowanego przez Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno” projektu pt. „Wsparcie prowadzenia i rozwój Centrum Organizacji Pozarządowych dla subregionu południowego woj. pomorskiego”, który został dofinansowany przez Województwo Pomorskie w ramach zadania publicznego pn. „Wspieranie powiatowych Centrów Wsparcia dla pomorskich organizacji pozarządowych m.in. w zakresie doradztwa, mentoringu, organizacji szkoleń i warsztatów oraz organizacji spotkań sieciujących”

Event: „Wzmocnienie współpracy sektorowej i zasady budowania partnerstw.”
Facebook