Dokumenty powinny być drukowane w wersji czarno-białej.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
 • Załącznik nr 1 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB FIZYCZNYCH_aktualizacja 13.08.2018 r.
 • Załącznik nr 2 – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA OSÓB PRAWNYCH_aktualizacja 13.08.2018 r.
 • Załącznik nr 3 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH GRUP INICJATYWNYCH – aktualizacja z dnia 09-04-2018
 • Załącznik nr 4 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA OSÓB PRAWNYCH – aktualizacja z dnia 09-04-2018
 • Deklaracja Ostatecznego Beneficjenta OWES:
  – dla osób fizycznych do zatrudnienia
  – dla osób fizycznych reprezentujących podmiot
 • aktualizacja: 04.02.2019 r.

Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna do zatrudnienia

Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna reprezentująca podmiot

Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna do zatrudnienia

Deklaracja Ost.Ben.Pomoc_os.fizyczna reprezentująca podmiot

 • Załącznik nr 5 – FORMULARZ REKRUTACYJNY DLA PS PES – aktualizacja z dnia 09-04-2018
 • Załącznik nr 6 – UMOWA NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO-DORADCZYCH
w trakcie aktualizacji
KARTA OCENY FORMALNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – aktualizacja z dnia 09-04-2018
KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ FORMULARZA REKRUTACYJNEGO – aktualizacja z dnia 09-04-2018
REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH – obowiązujący od 19.03.2020 r.
 • Załącznik nr 1 – Wniosek o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej, pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne – aktualizacja z dnia 09-04-2018
 • Załącznik nr 2 – Biznesplan – aktualizacja z dnia 09-04-2018
 • Załącznik nr 3 – Harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji
 • Załącznik nr 4 – Umowa o udzielenie bezzwrotnego wsparcia finansowego na utworzenie nowego miejsca pracy w nowych lub istniejących przedsiębiorstwach społecznych bądź w podmiotach ekonomii społecznej pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w przedsiębiorstwo społeczne_aktualizacja 18.07.2018 r.
Z-4-Umowa-o-udzielenie-bezzwrotnego wsparcia finansowego_18.07.2018
 • Załącznik nr 5 – Oświadczenie osoby, która zostanie zatrudniona na nowo utworzonym stanowisku pracy w przedsiębiorstwie społecznym
 • Załącznik nr 6 – Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT

 • Załącznik nr 7 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • Załącznik nr 8 – Oświadczenie o braku obowiązku zwrotu pomocy w wyniku decyzji podjętej przez Komisję Europejską
 • Załącznik nr 9 – Oświadczenie o nieuzyskaniu pomocy de minimis
 • Załącznik nr 10 – INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS Zestawienie pomocy publicznej otrzymanej w okresie od dnia … do dnia …
 • Załącznik nr 11 – Oświadczenie o rachunku bankowym przedsiębiorstwa społecznego
 • Załącznik nr 12 – Regulamin Komisji Oceny Wniosków
 • Załącznik nr 13 – Karta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego

Z-13_karta_oceny_formalnej

 • Załącznik nr 14 – Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
 • Załącznik nr 15 – Wzór weksla
 • Załącznik nr 16 – Wzór deklaracji wekslowej
 • Załącznik nr 17 – Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 18 – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 19 – Wniosek o udzielenie wydłużonego wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 20 – Zestawienie wydatków wsparcia pomostowego
 – do każdej transzy
 – rozliczenie końcowe
 • Załącznik nr 21 – Oświadczenie do rozliczenia wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 22 – Katalog wydatków w ramach wsparcia pomostowego
 • Załącznik nr 23 – Oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie z Biznesplanem
 • Załącznik nr 24 – Zestawienie poniesionych wydatków w ramach wsparcia inwestycyjnego
 • Załącznik nr 25 – Oświadczenie osoby fizycznej zakładającej mającej założyć przedsiębiorstwo społeczne
 • Załącznik nr 26 – Oświadczenie osoby prawnej zakładającej przedsiębiorstwo społeczne
 • Załącznik nr 27 – Oświadczenie podmiotu ekonomii społecznej przekształcanego w przedsiębiorstwo społeczne prowadzącego przedsiębiorstwo społeczne
Dokumenty projektowe
Facebook
Accessibility