Na Zarządach Podmiotów Ekonomii Społecznej – Spółdzielniach Socjalnych, Fundacjach i Stowarzyszeniach niezależnie czy prowadzą działalność gospodarczą czy odpłatną działalność pożytku publicznego ciążą pewne obowiązki za które odpowiada Zarząd PES. Są to między innymi :

  • Coroczne sprawozdanie finansowe
  • Fundacje: coroczne sprawozdanie z działalności merytoryczne do Ministerstwa
  • Coroczna deklaracja podatkowa CIT
  • Posiedzenia organów organizacji
  • Sprawozdanie zarządu z działań organizacji
  • Sprawozdanie do GUS
  • Księgowe i finansowe zamknięcie roku (obrotowego)
  • Inwentaryzacja
  • Obowiązek RODO

Najczęściej składane deklaracje /sprawozdania roczne:

1)  Do 31 stycznia – Deklaracja i odprowadzanie podatku od nieruchomo  – w przypadku posiadania lokalu

2)  Do 31 stycznia składamy deklarację  PIT 4R – informacja o przekazanych  w ciągu roku zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych, informacje  PIT 11- w formie papierowej- za poprzedni rok obrotowy,

3) Do 31 stycznia – Deklaracja 8AR – informacja o zryczałtowanym  podatku dochodowym od osób fizycznych

4) Do 28 lutego składamy Informacje PIT 11 w wersji elektronicznej

5) Do 31 marca składamy roczne  Zeznanie CIT 8 o osiągniętych przychodach i kosztach

6) Do 31 marca  sporządzamy Sprawozdanie Finansowe

7) W ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego  ( maksymalnie do 10 lipca ) składamy wraz z Uchwałą Zatwierdzającą do Urzędu Skarbowego

8) W ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego składamy Sprawozdanie do KRS

Często zapominamy o inwentaryzacji. Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przeprowadzić na koniec roku inwentaryzację. Ten obowiązek wynika z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości i jest jednym z warunków poprawnego sporządzenia sprawozdania finansowego.  Warto skorzystać ze wskazówek zawartych w komunikacie ministra finansów z 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów(Dz. Urz. MF z 28 lipca 2016 r. poz. 55).

Inną często zapominaną sprawą jest prowadzenie książki protokołów zarządu PES. Przechowywane powinny być także Protokoły ze spotkań decyzyjnych organów, np. z zarządu PES (wraz z podpisaną listą obecności i podpisami). Jeśli w statucie Podmiotu Ekonomii Społecznej  jest wzmianka o tym, że np. zarząd lub komisja rewizyjna pracują wg regulaminu, to należy sporządzić także taki regulamin.

c.d.n.

 

Tadeusz Podymiak – doradca kluczowy OWES Debrzno

Cykliczne obowiązki Zarządów Podmiotów Ekonomii Społecznej – część I
Facebook
Ułatwienia