W ostatnim kwartale 2018 roku powstało Centrum Integracji Społecznej „Razem” w Chojnicach utworzone przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości „Razem”. Fundacja wcześniej skorzystała ze wsparcia oferowanego przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno.

Pomysł utworzenia CIS w Chojnicach sięga 2017 roku. Wówczas to podjęta została decyzja o powołaniu Centrum, które umożliwia w sposób jasny i klarowny, ale przede wszystkim dedykowany realizację podstawowego celu statutowego Fundacji, jakim jest reintegracja zawodowa i społeczna. W tym celu pozyskane zostały środki w wysokości blisko trzystu tysięcy złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Okres wakacji był intensywnym czasem przeznaczonym na działania związane z podpisaniem umowy o dofinansowanie, rejestracją CIS oraz podjęciem działań animacyjno-fundraisingowych.  W październiku Zarząd województwa podjął decyzję o przyznaniu dotacji na adaptację dodatkowej przestrzeni oraz zakup wyposażenia dla CIS „Razem”. W tym samym miesiącu nastąpiło Centrum zostało również przyjęte do Pomorskiego Konwentu CIS KIS. Podjęte zostały również działania zmierzające do wpisania Centrum do Gminnego Programu Rewitalizacji m. Chojnice.

Aktualnie blisko 20 osób uczestniczy w zajęciach organizowanych przez Centrum, na które składają się:

 • Trening pracy: poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, coaching
 • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym,
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem,
 • Szkolenia z zakresu rozwijania kompetencji społecznych,
 • Zajęcia edukacyjne i Zajęcia rozwojowe
 • Organizacja szkoleń/kursów zawodowych zgodnie z opracowanym IPZS (indywidualny plan zatrudnienia socjalnego) oraz preferencjami uczestników
 • Organizacja staży zawodowych

Ponadto uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez Centrum jest bezpłatne, a dodatkowo:

 • Uczestnikowi/ce przysługuje świadczenie integracyjne w wysokości 50% zasiłku dla bezrobotnych w okresie próbnym (1 miesiąc), natomiast w pozostałym okresie realizacji Programu świadczenie integracyjne stanowi 100% zasiłku dla bezrobotnych,
 • Istnieje realna szansa otrzymania motywacyjnej premii integracyjnej w wysokości do 50% świadczenia integracyjnego,
 • Uczestnik/czka mogą korzystać z dni wolnych (pełnopłatnych),
 • Przewidziana została możliwość skorzystania z przepustek w indywidualnych przypadkach,
 • Gwarantowane wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu

Podsumowując, Centrum Integracji Społecznej „Razem” jest jedyną taką jednostką na terenie powiatu chojnickiego. Działając w sferze reintegracji zawodowej i społecznej działa na styku różnych sektorów tj. administracji (Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej, ośrodki pomocy społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego), organizacji pozarządowych (Centrum zostało utworzone przez Fundację, a sam projekt realizowany jest w partnerstwie wewnątrzsektorowym), biznesu (organizacja kursów zawodowych i staży zawodowych u pracodawców, a także możliwość skorzystania z zatrudnienia wspieranego). Mimo szerokiego spektrum podejmowanych aktywności i oddziaływań, to zawsze w centrum uwagi jest człowiek. CIS „Razem” jest tworzony przez ludzi, dla ludzi i z ludźmi.

Wszelkich informacji o aktualnej ofercie oraz możliwości współpracy udziela Kierowniczka Centrum – p. Ilona Sołtyk-Grabowska. W związku z tym zachęcam do kontaktu:
– telefonicznego pod numerem: 665-780-723,
– e-mailowego: ilona.soltyk@gmail.com
– za pośrednictwem facebooka  https://www.facebook.com/CISRazem/

Adrian Ignasiak – doradca biznesowy OWES Debrzno

 

Centrum Integracji Społecznej „Razem”
Facebook
Ułatwienia